Tiimi / Team

Saara Jäntti, Kaisa Hiltunen, Nina Sääskilahti, Sari Pöyhönen, Antti Vallius ja Tuija Saresma

Saara Jäntti

Saara JänttiOlen kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden tutkija, jota viime aikoina on kiinnostanut erityisesti se, mikä kerronnassa jää kielen ulkopuolelle. Olenkin viime vuosina tutkinut teatterin ja draaman mahdollisuuksia tutkimustiedon tuottamisen ja levittämisenkin välineenä. Pitkäaikainen kiinnostuksen kohteeni on ollut kodin, asumisen, eletyn ja koetun tilan sekä mielenterveyden suhteet erityisesti kuntoutujien kokemina. Asumisen kulttuurit ja mielenterveyden kulttuurisuus sekä näihin liittyvät kokemukset, normit ja rakenteet ovat lähellä sydäntäni. Minua kiinnostaa tavat, joilla taide ja tutkimus voivat luoda koteja – ja purkaa niihin liittyviä luutuneita käsityksiä.

My background is in language, culture and literary studies. Lately I have become increasingly interested in what lies beyond language. This is why, in recent years, I have started to explore the possibilities applied theatre and drama have to produce and spread research results. I am especially interested in the culturally conditioned notions, experiences and relationships between home, space and mental health, and have focused especially on the service users’ perspectives. I’m also interested in the ways in which art and research can serve to create homes – as well as deconstruct cultural assumptions and ideals related to them.

Ota yhteyttä / contact: saara.j.jantti@jyu.fi

Sari Pöyhönen, konsortion johtaja, Performances of Belonging -osahankkeen johtaja

Minua kiinnostavat ihmiset tilastojen takana, heidän tarinansa ja elämänkokemuksensa. Viime aikoina olen tutkinut turvapaikanhakijoiden arkea vastaanottokeskuksessa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja sitä, miten pakolaistaustaiset taiteilijat hakevat paikkaansa taiteilijayhteisöissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten taiteen keinoin voi ylittää kielen rajoja ja tulla ymmärretyksi. Pohdin myös tutkijan ja kansalaisaktivistin rooleja ja rajojen ylityksiä.

I’m interested in the people behind the statistics, their stories and their life experiences. Lately I have been doing research on the daily lives of refugees in reception centers in Swedish speaking areas of Ostrobothnia, Finland, and how artists with refugee-backgrounds are seeking out their place within artistic communities and in society. In this research project, I’m especially interested in how art can be used to transcend the boundaries of language and make oneself understood. I’m also interested in the broader roles of the researcher and civil activist, and the instances in which the borders of these two are crossed.

Ota yhteyttä / contact: sari.h.poyhonen@jyu.fi

Pauliina Puranen

Minua kiinnostaa kielten rooli kuulumisessa, kielten merkitykset eri ihmisille eri yhteisöissä sekä kysymys siitä, mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan ”kielistä”. Teatterityöpajojen projektitutkijana pääsen seuraamaan, kuinka näitä merkityksiä rakennetaan draaman keinoin.

I’m interested in the role of languages in belonging, the meanings of languages for individuals in different communities, and what do we really mean when we talk about ”languages”. As a project researcher for the drama workshops, I get to see how these meanings are constructed through drama.

Ota yhteyttä / contact: pauliina.p.a.puranen@jyu.fi

Kaisa Hiltunen

Olen kiinnostunut kulttuurien kohtaamisista ja toiseuksien esittämisestä elokuvassa. Viime aikoina olen tarkastellut maahanmuuttajien kuvauksia 2000-luvun suomalaisissa pitkissä fiktioelokuvissa. Olen myös tutkinut maahanmuuttoa käsitteleviä dokumenttielokuvia. Minua kiinnostaa elokuviin sisältyvä vallankäyttö ja valtasuhteet sekä toisaalta elokuvan mahdollisuudet lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja edistää ihmisarvoa. Lisäksi elokuvakokemus monine ulottuvuuksineen kiehtoo minua. Tutkimukseni on tähän asti keskittynyt olemassa olevien elokuvien analysoimiseen, mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa myös kenttätyö eli esimerkiksi keskusteleminen ihmisten kanssa elokuvista ja sitä kautta toisenlaisten näkökulmien avautuminen teoreettisen tarkastelun rinnalle.

I’m interested in the representations of cross-cultural encounters and otherness in film. Lately I have explored representations of immigrants in Finnish fition films of the 2000s. I have also conducted research on documentary films that deal with immigration. I’m interested in the way cinema wields power and how various power relations manifest themselves in film. On the other hand I’m also interested in the capacity that films have to create understanding between people and strengthen human dignity. The experience of watching films and all its various dimensions fascinates me. So far my research has been focused on the analysis of existing films, but at this moment I am interested in conducting field research, by for example discussing films with people, and by doing so opening up new perspectives alongside the theoretical viewpoints.

Ota yhteyttä / contact: kaisa.e.hiltunen@jyu.fi

Tuija Saresma, Narratives of Belonging -osahankkeen johtaja

Minua kiinnostavat ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja niiden syntyyn vaikuttavat kulttuuris-yhteiskunnalliset tilanteet. Olen tutkinut taide-elämäkertoja ja omaelämäkerrallisessa ja verkkokirjoittamisessa tuotettavia minuuksia, ”meisyyksiä” ja toiseuksia. Tällä hetkellä tarkastelen liikkuvuutta ja muuttamiskertomuksia, nettikeskusteluissa rakentuvia kuulumisia ja ulossulkemisia sekä mediassa tapahtuvaa sukupuolittamista ja rodullistamista. Tutkijana haluan osallistua ihmisten erilaisuuteen perustuvien eriarvoisuuksien purkamiseen.

People’s personal experiences and the socio-cultural situations that influence them interest me. I have done research on the biographies of artists and the conceptions of self, community and otherness that are produced in online texts. Currently I’m observing mobility, stories of change, senses of belonging and exclusion as they are produced in online communications, as well as racialization and gendering in media. As a researcher I want to participate in the deconstruction of the inequalities that are created between people on the basis of their differences.

Ota yhteyttä / contact: tuija.saresma@jyu.fi

Nina Sääskilahti

Olen muistista, omaelämäkerrallisuudesta ja kirjoittamisesta kiinnostunut kulttuurintutkija. Oman sukuni kokemukset toisen maailmansodan aikana, evakkous ja kodin menettämisen kokemukset, ovat johdattaneet minut viime aikoina käsittelemään vaikeita muistoja. Olen pohtinut taiteen välineitä kuulumisen rakentamisessa tarkastelemalla sodanjälkeistä kaunokirjallisuutta ja taiteilijoiden toimintaa kriisiaikoina. Tässä hankkeessa minua kiinnostavat monikielisyys ja kieleily, luonnollistettujen esitystapojen haastaminen ja kuulumisen tutkiminen luovan kirjoittamisen, erityisesti suullisten ja kirjallisten flash fiktio-tekstien, runon ja ääniteosten kautta.

As a researcher my main interests have been cultural memory, autobiographical writing and lately the intersections of art and belonging. The memories of my own family from the times of the Second World War and its aftermath, the experience of living as refugees, have led me to deal with difficult memories. I have written about post-war prose literature and the activities of artists in times of crises. In this project, I am interested, among other things, in translingualism, challenging the naturalized modes of representation and using creative writing (flash fiction and poetry) as a means for exploring belonging.

Ota yhteyttä / contact: nina.saaskilahti@jyu.fi

Antti Vallius

Olen maisemasta, paikoista, tiloista ja ympäristön kuvallisesta esittämisestä kiinnostunut taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Viime aikaisessa tutkimuksessani olen tarkastellut vakiintuneita maisemakuvastoja sekä eri ikäisten ja eri kulttuuripiireistä tulevien ihmisten kuvaamia tärkeitä paikkoja. Aihepiirissä minua kiehtoo erityisesti se, miten maisemakuvaukset ohjaavat katsettamme ja ympäristökäsityksiämme sekä toisaalta se, miten kuvaaminen toimii ympäristön haltuun ottamisen välineenä. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on tarkastella kuvataiteen tapoja ja mahdollisuuksia käsitellä henkilökohtaisia kokemuksia ja tunteita sekä kertoa erilaisia tarinoita.

I’m a researcher of art and visual culture whose main interests are landscape, place, space and the visual representation of environment. Recently I have done research on canonized landscape imagery and how people from different age groups and cultural backgrounds describe places that are important to them. I’m especially interested in how the representations of landscapes direct our gaze and effect our conceptions of the environment, and on the other hand how visual representations can also operate as active media in place-making processes by capturing the environment. In this research project, my goal is to look at the different ways and possibilities of visual art to deal with personal experiences and feelings and to tell stories.

Ota yhteyttä / contact: antti.s.vallius@jyu.fi

Sirpa Turpeinen

Sirpa Turpeinen (FM) on toiminut museolehtorina Jyväskylän taidemuseossa vuodesta 1998. Lisäksi hän on pedagogi (Jamk, aokk 2009), innostaja ja sosiokulttuurisen toiminnan innovaattori (mm. Kulttuuriluotsitoiminta). Rajojen yli -hankkeessa hän toimii tutkijoiden Antti Valliuksen ja Sari Pöyhösen työparina Jyväskylän taidemuseossa järjestettävässä taidetyöpajassa, jonka osallistujat koostuvat paikallisista ammattitaiteilijoista.

Sirpa Turpeinen (Ph.M) has worked as a lector at the art museum of Jyväskylä since 1998. She is also a pedagogist (Jamk, aokk 2099), an inspirer and a socio-cultural innovator (e.g. Kulttuuriluotsitoiminta). In the Crossing Borders project she is working with the researchers Antti Vallius and Sari Pöyhönen in the art workshops that are held at the art museum of Jyväskylä, the participants of which are local professional artists.

Ota yhteyttä / contact: sirpa.turpeinen@jkl.fi

Eeva-Leena Haapakangas

Rajojen yli-hanke on kiinnostava paikka ihmisten, tarinoiden ja kielten yhteen tulemiselle. Hankkeessa toimin projektitutkijana ja olen mukana työpajoissa. Minua kiinnostaa miten yhteinen, kielestä riippumaton ymmärrys syntyy ja millaisia kokemuksia monikielinen ryhmä voi antaa osallistujilleen.

The Crossing Borders project is interesting because it brings together people, stories and languages. In this project I am working as a project researcher as a part of the workshop teams. I hope to learn how a common, language-independent understanding arises and what kind of experiences a multilingual group has to offer for its participants.

Ota yhteyttä / contact: eeva-leena.e-l.haapakangas@jyu.fi

Katri Talaskivi

Olen kiinnostunut kuulumisen ja kuulumattomuuden kysymyksistä alun perin omien liikkumisen kokemusteni kautta. Kontrasti lapsuuteni 1980-luvun keskisuomalaisen maaseudun ja 2000-luvun alun vauhdilla moninaistuneen pääkaupunkiseudun välillä herätti huomaamaan, miten erilaiset todellisuudet kohtaavat päivittäin asuinalueilla ja työyhteisöissä. Erilaisine tarinoinemme ja monine kielinemme meillä kaikilla on kuitenkin vahva tarve tulla kuulluksi, nähdyksi, yhteisössämme olemassa olevaksi, ja toisaalta jokaisella on jotakin ainutlaatuista annettavaa jaettavaa muille: siksi olen kiinnostunut erityisesti kriittisestä pedagogiikasta. Kirjallisuuden väitöskirjatyössäni tutkin Suomessa asuvia kirjailijoita, joiden äidinkieli on jokin muu kuin jokin virallisista kielistämme.

I originally became interested in the questions of belonging and non-belonging through my own experiences of mobility. The contrast between my childhood in the countryside of Central Finland in the 1980s and the hastily diversified life in the capital of Helsinki in the 2000s made me notice how different realities collide in our home neighborhoods and workplaces. Even with all our different stories and languages, we all have a strong need to become seen and heard, recognized as parts of our communities, and on the other hand, we all have something unique to share with others: this is why I have become especially interested in critical pedagogy. In my PhD thesis for literature I am conducting research on authors living in Finland whose first language is not among the official languages of Finland.

Ota yhteyttä / contact: katri.a.talaskivi@student.jyu.fi